સુસ્વાગતમ્...

આવતીકાલના શિશુને સમર્પિત આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે. અહીં પ્રસ્તુત લેખો મેં સંપાદિત કે રચિત મેડીકલ-વૈજ્ઞાનિક માહિતી છે.આ માહિતી સંપૂર્ણપણે તટસ્થ અને કોઈપણ જાતના વ્યાપારિક હિતોથી પર છે. બ્લોગ દ્વારા વિશ્વભરના ગુજરાતી ભાષા જાણતા માતા-પિતાને વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન પીરસી મદદરુપ થવાની આશા છે.
આપના પ્રતિભાવો આપવા નમ્ર વિનંતી છે.

આ બ્લોગ internet explorer ની મદદથી વધુ સરસ રીતે જોઈ શકાય છે.


Saturday, May 16, 2009

શિશુ સંબધીત મેડીકલ માહિતીપ્રદ લેખો.

શિશુ સંબંધી માહિતીપ્રદ લેખો24.બાળ સારવાર માં આવતી રમૂજી પળો

25. મ્યુઝિક થેરાપી 2 

26. બાળ રસીકરણ વિષે માતા-પિતાએ જાણવા લાયક સામાન્ય બાબતો...

27. બાળકને શું ખવડાવવુ ડોક્ટર..

28.

29. ઈંડીયન એકાડમી ઓફ પિડીયા ટ્રીક્સ દ્વારા સુચિત રસીકરણ પત્રક ...

30. માતૃત્વની કેડીએ થીમ વિડીયો અને શિશુને કપડુ વિંટાળવાની પધ્ધતિ

31. રડતુ શિશુ – ઈન્ફન્ટાઈલ કોલિક   

32. બાળકનુ નામ કેવી રીતે પાડશો ...

33. પ્રસુતિ પૂર્વે નું સામાજીક અને આર્થિક આયોજન ...