સુસ્વાગતમ્...

આવતીકાલના શિશુને સમર્પિત આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે. અહીં પ્રસ્તુત લેખો મેં સંપાદિત કે રચિત મેડીકલ-વૈજ્ઞાનિક માહિતી છે.આ માહિતી સંપૂર્ણપણે તટસ્થ અને કોઈપણ જાતના વ્યાપારિક હિતોથી પર છે. બ્લોગ દ્વારા વિશ્વભરના ગુજરાતી ભાષા જાણતા માતા-પિતાને વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન પીરસી મદદરુપ થવાની આશા છે.
આપના પ્રતિભાવો આપવા નમ્ર વિનંતી છે.

આ બ્લોગ internet explorer ની મદદથી વધુ સરસ રીતે જોઈ શકાય છે.


Sunday, July 12, 2009

જોડીયા સંતાનો 2

જોડીયા બાળકોની માતાને અનુભવાતા લક્ષણો


  • શરુઆતી માસમાં વધુ પડતી ઉલ્ટી- ઉબકા
  • ઝડપથી વધતુ વજન
  • વધુ મોટુ જણાતુ પેટ
  • ગર્ભસ્થશિશુઓનુ વધુ હલન ચલન અને ખાવી પડતી કીક !
  • સામાન્યથી થોડો વધુ થાકનો અનુભવ
  • પગે આવતા થોડા વધુ સોજાજરુરી તપાસ
  • સ્ત્રીરોગ નિષ્ણાત દ્વારા તબીબી તપાસ
  • જરુરી લોહી-પેશાબ તપાસ (નિષ્ણાત સલાહ અનુસાર્)
  • સોનોગ્રાફી – ખાસ કરીને શિશુની ખોડખાપણ લક્ષી તપાસ્
જુઓ શું કાળજી લેશો...

માણૉ થોડી હળવી પળો જે કદાચ જીંદગીભર ચાલુ રહે....!

No comments:

Post a Comment

આપના પ્રતિભાવ બદલ આભાર ...